AlbWeb - Ndertim Faqe Interneti - Zhvillim Website - Fushata Marketingu - Zhvillim Aplikacion - SEO - Social Marketing - Design & Brand Identity | Website functionalities
15604
post-template-default,single,single-post,postid-15604,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Website functionalities

Website functionalities

Your website is the direct representation of your company and your personality online. In this view, website creation and maintenance becomes a main tool of information if you want to have a professional, precise and knowledgeable impression online. The truth is that the success of your business online relies on the website design which could make or break it. The importance of having an online presence is highly recognized but the importance of having a good website design is still a rather subjective concept.

The following are some characteristics and component of a website with good functionality;


A good website should be easy to navigate.

A website that is easy to use is crucial because if the visitor finds it difficult to navigate from one page to another, he or she will get frustrated and leave the website. Attracting frustrated visitors to come back to visit the site is extremely difficult.

Have a clear indication of where the user is

The website’s visitor should always have a clear indication of which site page they are on and how they got there, thus making navigation easier.

URL should be easy to remember

One of the most common mistakes in website design is choosing a proper domain name. Your domain name should be easy to remember and easy to spell.

Website should be easy to find/look up/search for

Although, once upon a time, the ‘if you build it, they will come’ mantra worked for websites – it no longer does. Due to the fact that there are millions of websites on the Internet, it becomes important for you to ensure that your website ranks high in search engine results and is easy to find.

Website should work on multiple browsers

Gone are the days where the only Internet browser that everybody used was Netscape. Today, there are various Internet browsers that people prefer to use. Thus, it becomes imperative that your website be able to load on any browser – whether that you are using Internet Explorer, Firefox, Safari or Google Chrome.

Content should be updated often

The real factor that drives a website towards becoming successful is the content. If content is not updated often, visitors of the website have no reason to visit the site often. Updating content on a regular basis becomes difficult if one does not know HTML and has to rely on a webmaster, which may not always be available.

 

Eliminate Clutter

Another common mistake that many people make is placing as much content as they can, on one page. Often, many people place so much information together that the visitor has an information overload.

Layout consistency is key because it allows the website designer to then organize how the content will be laid out in the website. By choosing a certain layout template, you can then place certain widgets

With drop down menu features, you will never have to worry about overpowering your website visitor with too much information, as you’ll have the opportunity to lead them to the information they need.

 

We hope you will find this article helpful and implement these functionalities to give your visitors a better experience when visiting your website.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

 

Website functionalities

Funksionalitetet e nje faqeje web

Faqja juaj e internetit është përfaqësimi i drejtpërdrejtë i kompanisë suaj dhe personalitetit tuaj në internet. Nga ky këndvështrim, krijimi dhe mirëmbajtja e faqes web bëhet një mjet kryesor i informacionit nëse doni të keni një përshtypje sa më të mirë online. E vërteta është se suksesi i biznesit tuaj në internet mbështetet në hartimin e faqeve të internetit që mund ta fuqizojnë ose rrënojnë atë. Rëndësia e të pasurit një prezencë online është shumë e njohur, por rëndësia e të pasurit të një dizajni të mirë të internetit është ende një koncept mjaft subjektiv.

Më poshtë jepen disa karakteristika dhe komponentë të një faqe interneti me funksionalitet të mirë;


Një faqe interneti e mirë duhet të jetë e lehtë për t’u naviguar.

Një faqe interneti që është e lehtë për t’u përdorur është e rëndësishme, sepse nëse vizitori e gjen të vështirë për të lundruar nga një faqe në tjetrën, ai ose ajo do të frustrohet dhe do të largohet prej saj. Tërheqja e vizitorëve të frustruar që të kthehen për të vizituar faqen është jashtëzakonisht e vështirë.

Keni një tregues të qartë se ku është përdoruesi

Vizitori i faqes së internetit duhet të ketë gjithmonë një tregues të qartë se në cilë faqe web ata janë dhe si kanë arritur atje, duke e bërë navigimin më të lehtë.

URL-ja duhet të jetë e lehtë për t’u kujtuar

Një nga gabimet më të shpeshta në hartimin e faqes është zgjedhja e emrit të duhur për domain-in. Emri  i domain-it tuaj duhet të jetë i lehtë për t’u mbajtur mend dhe i lehtë për tu artikuluar.

Faqja e internetit duhet të jetë e lehtë për të gjetur / kërkuar

Edhe pse, njëherë e një kohë, qasja ‘nëse e ndërtoni, kientët do të vijnë’ funksiononte për faqet e internetit – sot jo më. Për shkak të faktit se ka miliona faqe web në internet, ështëe rëndësishme që ju të siguroni që faqja juaj e internetit të renditet sa më lartë në rezultatet e motorrit të kërkimit dhe është e lehtë për t’u gjetur.

Faqja e internetit duhet të punojë në browser-a të shumëfishtë

Kanë mbetur të shkuara ditët kur i vetmi Internet browser që përdorën të gjithë ishte Netscape. Sot, ka browser-a të ndryshëm interneti që njerëzit preferojnë të përdorin. Kështu, bëhet e domosdoshme që faqja juaj të jetë në gjendje të ngarkojë në browser – nëse jeni duke përdorur Internet Explorer, Firefox, Safari ose Google Chrome.

Përmbajtja duhet të përditësohet shpesh

Faktori kryesor që drejton një faqe interneti drejt suksesit është përmbajtja. Nëse përmbajtja nuk përditësohet shpesh, vizitorët e internetit nuk kanë arsye të vizitojnë shpesh faqen. Përditësimi i përmbajtjes në baza të rregullta bëhet i vështirë nëse nuk e njeh HTML dhe duhet të mbështetet në një webmaster, i cili mund të mos jetë gjithnjë i disponueshëm.

Eliminimi i Rrëmujës

Një tjetër gabim i zakonshëm që shumë njerëz bëjnë është të vendosni sa më shumë përmbajtje që munden, në një faqe. Shpesh, shumë njerëz vendosin aq shumë informacione së bashku se vizitori ka një mbingarkesë informacioni.

Përshtatja e faqes është e rëndësishme, sepse i lejon hartuesit të faqes web të organizojnë dhe më pas të shohë se si përmbajtja do të përcaktohet në faqen e internetit. Duke zgjedhur një model të caktuar layout, atëherë mund të vendosni disa veçori të caktuara

Ne shpresojmë që ju do ta konsideroni këtë artikull të dobishëm dhe të zbatoni këto funksione për t’ju dhënë vizitorëve një përvojë më të mirë kur vizitojnë faqen tuaj te internetit.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.