AlbWeb - Ndertim Faqe Interneti - Zhvillim Website - Fushata Marketingu - Zhvillim Aplikacion - SEO - Social Marketing - Design & Brand Identity | Rendesia e nje dizajni responsiv
15708
post-template-default,single,single-post,postid-15708,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Rendesia e nje dizajni responsiv

Rendesia e nje dizajni responsiv

Një faqe interneti me dizajn reponsiv është një site i afte per tu pershtatur me ekranin në të cilin po përdoret, pavarësisht se çfarë pajisje është. Faqja e internetit automatikisht riformohet për t’i dhënë përdoruesit një pamje vizive sa më të mirë duke i dhënë kështu  faqes suaj një numër përfitimesh si dhe të jetë në përputhje me rekomandimet e Google. Ende nuk jeni të bindur?

Sipas një raporti nga Ofcom në vitin 2014 vetëm 22% nisën të përdornin telefonin si jetin e parë për të shfletuar internetin; duke dëshmuar një rritje reale në përdorimin e celularit. Disponueshmëria e 4G ka ndikuar gjithashtu në mënyrën se si njerëzit përdorin pajisjet e tyre mobile. Gjatë vitit 2014, abonimet 4G u rritën nga 2.7 milionë në 23.6 milionë. Ne shpenzojmë dy herë më shumë kohë në internet në smartfonët tanë sesa laptopë apo kompjutera personalë.

Për këto arsye, është e rëndësishme që ju të investoni në një website reponsiv dhe që biznesi juaj të ketë një faqe interneti që funksionon mirë në një smartphone ose në ekranet e pajisjeve të tjera celulare, për shkak të numrit të madh të njerëzve që mund të përdorin faqen tuaj përmes një smartphone ose tableti.

Avantazhet e një dizajni responsiv

  • Me një faqe interneti responsive, të gjitha përmbajtjet dhe faqet e brendshme përshtaten më të gjitha tipet e rezolucionit të ekranit dhe pajisjeve. Nëse jeni duke parë një faqe interneti në smartfonin tuaj ose në laptop, gjithcka do të jetë e unifikuar dhe faqja do të jetë e lehtë për t’u naviguar si edhe me një numër minimal lëvizjesh përkundërejt madhësive të ndryshme të ekranit.
  • Dizajni responsiv mund të përmirësojë përvojën e përdoruesit apo klientit gjë që përkthehet në një perceptim pozitiv ndaj markës dhe biznesit tuaj. Nëse klienti mund të aksesojë lehtësisht faqen tuaj në të gjitha platformat, ata kanë më shumë gjasa të kthehen tek ju për të blerë një produkt tjetër.
  • Dizajni responsiv tani është gjithashtu i rëndësishëm si një faktor renditjeje, siç u përmend më herët.  Faqet web responsive do të ngarkohen më shpejt, gjë që ka gjasa të rrisë renditjen tuaj në treg. Gjithashtu, shpërndarja në rrjetet sociale është më të lehtë, duke ju ndihmuar që të keni një audiencë më të madhe për markën tuaj.
  • Fushatat e SEO dhe mirëmbajtja e faqes janë gjithashtu  procese më të lehta në një faqe interneti miqësore për celularë; është më e shpejtë dhe më pak e shtrenjtë se të bësh një aplikacion mobile të pavaruar (stand-alone) përveç faqes tënde desktop të internetit.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rendesia e nje dizajni responsiv

The importance of a responsive web design

A website with responsive web design is a site that is able to adapt to the screen it is being used on, regardless of what device it is. The website automatically reformats to give the user a better experience that it well suited to their device, and can give your site a number of benefits as well as being in line with Google recommendations. Still not convinced?

Ofcom’s report revealed that in 2014 only 22% turned to their phone first for browsing the internet; proving a real surge in mobile use. The availability of 4G has also impacted how people use their mobile devices. Over the course of 2014, 4G subscriptions skyrocketed from 2.7 million to 23.6 million. We spent twice as long online on our smartphones than laptops or personal computers.

For these reasons alone, it is important that you have invested in responsive web design and that your business has a website that works well on a smartphone or other mobile device screens, due to the sheer amount of people who could be using your website through a smartphone or tablet.

Benefits of responsive web design

  • With a responsive website, all content and pages are flexible across all screen resolutions and devices. Whether you’re viewing a website on your smartphone or a laptop, it will be unified and easy to navigate despite the differing screen sizes.
  • Responsive design can improve user experience which will translate into a positive perception of your brand and business. If your customer can access your website easily on all platforms, they’re more likely to return to you for more business in the future and it more than likely means a higher conversion rate for your website.
  • Responsive web design is now also important as a ranking factor, as mentioned earlier. Sites that are responsive will generally load faster which is likely to boost your ranking. Responsive web design can also make social sharing easier, helping you to grow a bigger audience for your brand.
  • SEO campaigns and website maintenance are also a much smoother process with a mobile friendly website; it’s also quicker and less expensive than making a stand-alone mobile application in addition to your desktop website.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.